BLOG OVER ERFRECHT

Column ‘De Notarisklerk’ jan/feb 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

De vrouw die geen familie had

Op 12 maart 2016 overlijdt te Purmerend, de in 1924 geboren mevrouw De N. als weduwe van de reeds in 2010 overleden de heer Van der L.

Zij heeft bij (nog handgeschreven) testament de dato 22 oktober 1956 over haar nalatenschap beschikt. In dit testament benoemt zij, voor zover zij na haar echtgenoot en zonder achterlating van afstammelingen mocht komen te overlijden, tot haar enige erfgenaam haar moeder.

Expliciet vermeld in het testament wordt dat onder alle omstandigheden haar vader wordt uitgesloten als erfgenaam.

Oudtestamentische verhandelingen

In diverse gesprekken over onder meer het opmaken van een nieuw testament verklaart erflaatster desgevraagd steeds, ondanks ampele toelichting door de notaris, het nut van een nieuw testament niet in te zien. “Mijn man en mijn moeder zijn al overleden en kinderen heb ik niet. Verder heb ik helemaal geen familie, dus het geld zal wel naar de overheid gaan. Het is goed zo.

Nu haar moeder reeds vele jaren voor erflaatster is overleden en erflaatster geen afstammelingen achterliet, sorteert het testament geen effect en vallen we terug op het versterferfrecht nieuw regime, dat in artikel 4:10 BW stipuleert wie tot de nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde worden geroepen. We gaan hierbij uit van een onmiddellijke werking zonder afwijkende te eerbiedigen bepalingen(vgl. art. 68a Ow jo. art. 4:46 BW). Erfgenamen in de eerste en tweede parentele vinden we niet, ook niet bij plaatsvervulling.

Familia ante omnia (familie voor alles)

In het algemeen geldt: hoe verder terug, hoe talrijker de vruchten. We gaan terug naar respectievelijk 1851 en 1853, naar de Amsterdamse grootouders beider zijden. Daarbij moeten we putten uit het bevolkingsregister van vóór de invoering van de gezinskaart. Het bestuderen van een ouderwets met keurige pen opgetekende administratie valt ons ten deel.

Aan vaderskant treffen we het relatief bescheiden aantal van zeven afstammelingen aan, zeven ooms en tantes van erflaatster, allen vooroverleden, waarvan er niet minder dan vijf kinderloos zijn overleden. Dat erflaatster naar eigen zeggen “geen familie had” lijkt nu, zo op het eerste oog, wel te volgen. Nu er aan vaderszijde afstammelingen in beeld zijn die bij plaatsvervulling erven, hoe gering in aantal ook, blijven we in de derde parentele. Het opklimmende karakter van artikel 4:10 BW brengt immers met zich mee dat erfgenamen in een lagere parentele mogelijke erfgenamen in een hogere uitsluiten, zelfs indien aan moederszijde in die parentele geen erfgenamen worden aangetroffen.

Dat was wel anders onder het erfrecht oud regime, waar kloving gold bij het voorbijgaan aan de ouders, ten gevolge waarvan vaders- en moederskant ieder een afzonderlijk erfrechtelijk leven gingen leiden (vgl. art. 4:897 OBW). Zo konden aan moederskant erfgenamen in de derde (vgl. artt. 4:900 en 4:901 OBW) en aan vaderskant in de vierde parentele (vgl. artt. 4:901 en 4:905 OBW) worden vastgesteld. Met de komst van artikel 4:11 lid 1 BW is kloving (gelukkig) uit ons erfrecht verdwenen.

Daar plukt u de vruchten van

Kennelijk was er geen (goed) contact met de familie aan moederskant, want die was aanmerkelijk vruchtbaarder met niet minder dan dertien kinderen. Deze dertien Geschwister kregen tezamen maar liefst drieënveertig afstammelingen hetgeen resulteert in minimaal negenenzeventig erfgenamen aan moederszijde alleen.

Ik noem bewust “minimaal”, omdat het onderzoek ons onder meer voert naar de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Indonesië. Het in kaart brengen van deze erfgenamen is geen sinecure. Wat ook een rol speelt in deze nalatenschap is het later overlijden van een aantal erfgenamen in het buitenland. Het erfdeel uit de nalatenschap van erflaatster valt daardoor in dier boedel, waarop in beginsel het erfrecht van het betreffende land van toepassing is.

Exotische boedels

Dit kan leiden tot een vererving naar het (versterf)erfrecht van het betreffende buitenland, waarop mogelijk volledig andere spelregels van toepassing zijn. In Indonesië bijvoorbeeld, kent men drie soorten erfrecht; het civiele erfrecht, dat voor het grootste deel overeenstemt met het erfrecht zoals dat in Nederland gold vóór 1 januari 2003, het inheems gewoonterecht en het Islamitisch erfrecht, toepasselijk al naar gelang de aard en omstandigheden van de overledene.

In de eerste plaats zal moeten worden gecontroleerd of er een testament is; in landen waarin een testament rechtsgeldig onderhands kan worden opgemaakt kan dit een heel nieuw probleem te berde brengen.

Kan worden vastgesteld dat het versterferfrecht van toepassing is, dan dient zich de vraag aan of met (aan) zekerheid (grenzende waarschijnlijkheid) kan worden aangetoond hoeveel afstammelingen iemand heeft gekregen; in landen zonder centraal bevolkingsregister zoals de Verenigde Staten, is dit een uitdaging. Afschriften van en uittreksels uit akten van de Burgerlijke Stand kan men alleen dan opvragen wanneer de aanvraag betrekking heeft op (een) specifiek(e) perso(o)n(en) (dit neigt naar ons artikel 1:23b lid 3 BW). Een bijkomend probleem kan zijn dat verschillende rechtsstelsels een bepaalde graad van verwantschap verplicht stellen voor het kunnen opvragen van akten van de Burgerlijke Stand. Met ander woorden, de notaris is niet altijd toereikend bevoegd.

Kwalificerende kwantiteiten

In de nalatenschap van erflaatster moesten reeds meer dan 300 bloedverwanten(!) – althans personen die tot erflaatster in een familierechtelijke verhouding staan of stonden – in kaart worden gebracht om tot een tussenconclusie te kunnen komen.

Verder heb ik helemaal geen familie.” Een uitdrukking van eenzaamheid? Hoe laat familie zich definiëren? Het antwoord lijkt zich in het hart van de zich deze vraag stellende persoon te bevinden. Bloedverwanten had erflaatster in overvloed, maar of ze familie had blijft een vraag waarop we het antwoord niet meer kunnen kennen. Het onderzoek spoedt zich ten einde, de afronding van de nalatenschap nabij.

Live-interview bij Jinek (RTL4)

Live bij Eva Jinek inzake ‘De Erfgenaam’ op 24 februari 2020

Klaas Zondervan praat samen met Eva Jinek en Ruben Nicolai over de casus in het ophanden zijnde televisieprogramma ‘De Erfgenaam’ en zijn rol daarin als erfrechtelijk genealoog en expert van het programma, dat binnenkort op RTL4 zal worden uitgezonden.

Hashtags: #DeErfgenaam #Jinek #Nicolai #Zondervan

Uitzending gemist?

U kunt – mits u een gratis RTL-account heeft of aanmaakt – de aflevering nog bekijken via:

https://www.rtl.nl/video/3fd71828-716c-42fe-96fc-edef1181e31f/

Aankondiging ‘De Erfgenaam’ bij Jinek (RTL4)

‘De Erfgenaam’ Live bij Jinek vanavond om 22.20 uur

Ruben Nicolai Klaas Zondervan De Erfgenaam

Ruben Nicolai en Klaas Zondervan kondigen de de komst van het nieuwe RTL4-programma ‘De Erfgenaam’ aan, Live bij Jinek om 22.20 uur op 24 februari 2020.

In ‘De Erfgenaam’ gaan Ruben en Klaas op zoek naar erfgenamen van nooit uitgekeerde nalatenschappen in binnen- en buitenland. Tijdens deze onderzoeken ontrafelen zich interessante familieverhalen en komen ze in bijzondere situaties terecht.

Komt het geld uiteindelijk op zijn bestemming? Voor het antwoord op deze vraag kijkt u naar ‘De Erfgenaam’; vanaf de vanavond bij Jinek bekend te maken datum op RTL4.

Hashtags: #DeErfgenaam #Jinek #Nicolai #Zondervan

‘De Erfgenaam’ (RTL4)

Expert van het TV-programma ‘De Erfgenaam’ (RTL4)

“In  het nieuwe RTL 4 programma De Erfgenaam gaat Ruben Nicolai op zoek naar rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen. Tijdens zijn zoektocht naar de rechtmatige erfgenaam komen vaak bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht.”

Het kan zomaar het geval zijn; zonder dat je het weet, heb je recht op een aanzienlijke erfenis. Wat helaas ook kan, is dat je hier nooit iets van zult weten en dat het geld in de schatkist van de Overheid verdwijnt. Want dat is wat er uiteindelijk gebeurt als een erfenis ongeclaimd blijft. In de Erfgenaam gaat Ruben Nicolai samen met deskundige Klaas Zondervan de uitdaging aan om moeilijk te vinden erfgenamen in binnen- en buitenland op te sporen, in de hoop hen het geld waar zij recht op hebben te kunnen overhandigen. Voordat de erfenis definitief in de schatkist van de overheid verdwijnt.

Hashtags: #DeErfgenaam #Nicolai #Zondervan

Bron: https://www.rtl.nl/gemist/de-erfgenaam/nieuws/19ab0af7-c61f-4c5f-ad87-33e688f3fb03-ruben-probeert-erfgenamen-op-te-sporen/

Column nieuwsbrief KTV Kennisnet feb 2020

Relatieve competentie: over Babel gesproken

Nederlandse emigranten in de jaren ’50

Nederlandse diaspora

In de jaren veertig was Canada een aantrekkelijk emigratieland voor Nederlandse boerenfamilies, nadat zij hun boerderijen en al wat hen overigens lief was door oorlogshandelingen waren verloren. Later – in de jaren vijftig – nam de werkgelegenheid in Canadese steden toe, waardoor ook Nederlanders uit andere beroepsgroepen werden aangetrokken. Aangezien de naoorlogse periode in Nederland werd gekenmerkt door economische soberheid – de belangrijkste oorzaak van de toenemende emigratie – werden vergelijkbare ontwikkelingen waargenomen in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Nochtans ook vóór de Eerste en Tweede Wereldoorlog waren er – ten gevolge van de kolonisatie – Nederlanders te vinden in het Caribisch gebied, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Goed beschouwd is de Nederlandse diaspora te vinden in alle uithoeken van de aarde, zowel op exotische locaties als dichter bij huis. Een dergelijke wereldwijde verspreiding van mensen met Nederlandse roots zorgt voor een grote uitdaging voor degenen die erfrechtelijke genealogie beoefenen, vooral vanuit een linguïstisch perspectief.

Juridische vertalingen

Anno 2020 is privacy zowel een groot goed als een zware last; dit manifesteert zich optima forma wanneer onderzoekers een gerechtvaardigd belang moeten aantonen ter verkrijging van informatie – helder, schriftelijk en in de juiste taal.

De eerste in een lange reeks documenten die moet worden opgesteld is de volmacht. Bij het verrichten van internationaal onderzoek is het van cruciaal belang dat de volmacht wordt vertaald naar de taal van het land waarin het onderzoek dient te worden verricht. Voor de meest voorkomende talen worden sjablonen gebruikt: Engels, Frans, Duits en Spaans; het wordt echter ingewikkelder wanneer de doeltaal bijvoorbeeld Servisch of Indonesisch is. Voor dergelijke talen is vrijwel nooit een sjabloon voorhanden; de sterk juridisch getinte inhoud vereist de professionele menselijke blik en bovendien kan het alfabet van de betreffende taal verschillen van het onze. De beoogde efficiëntie van een nauwgezet onderzoek is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de vertaling. Niet alleen dient de terminologie aan te sluiten bij de lokale opvattingen, ook de intrinsieke boodschap dient op een voor de ontvanger begrijpelijke wijze te worden overgebracht.

Een andere categorie documenten die vaak vertaald moet worden is die van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. In Nederland worden akten echter eerder náár het Nederlands vertaald dan vice versa. Wij hebben de luxe internationale uittreksels te kunnen opvragen uit akten van de Burgerlijke Stand en het bevolkingsregister; voorvertaald naar vier talen en klaar om in het buitenland gebruikt te worden.

Casuïstiek

In gedachten schiet een casus die zich vorig jaar aandiende. Het betrof een in het voormalig Nederlands-Indië geboren, in Nederland overleden erflaatster [in het erfrecht noemen we de overledene de erflater of erflaatster] die zonder achterlating van echtgenoot en kinderen overleed. Haar erfgenamen op grond van het Nederlandse versterferfrecht [het versterferfrecht is het erfrecht dat door de wet wordt geregeld indien er geen testament is] waren haar broer en haar zus. De bevolkingsadministratie uit het Nederlands-Indisch tijdperk [vóór de onafhankelijkheid in 1949] is daar achtergebleven. Erfgenamenonderzoeken die naar Indonesië leiden vormen reeds om die reden een grote uitdaging.

In deze nalatenschap beschikten we over laatstbekende adressen in Malang en Bandung, hetgeen de kans van slagen aanmerkelijk vergrootte. Van de notaris ontvingen wij een volmacht die beëdigd moest worden vertaald naar het Indonesisch, moest worden gelegaliseerd door de rechtbank en het ministerie van Buitenlandse Zaken en tot slot bekrachtigd door de Indonesische ambassade. Het merendeel van deze handelingen is nodig omdat Indonesië niet is aangesloten bij het apostilleverdrag van 1961.

Na ampel onderzoek lukt het ons om de erfgenamen te vinden; dat is echter waar de grootste uitdaging begint. Het verzamelen van akten en andere documenten in Indonesië is geen sinecure. Onze Indonesische collega fungeert als tolk en zorgt ervoor dat waar mogelijk akten en kopieën van legitimatiebewijzen worden aangeleverd. De hiaten in de documentatie worden opgevuld met alternatieve vormen van legitimatie en beëdigde getuigenverklaringen. U begrijpt natuurlijk al dat al deze documenten, voor zover ze niet voorzagen in een Engelse vertaling, beëdigd naar het Nederlands moesten worden vertaald. Per slot van rekening kan de notaris alleen dan een verklaring van erfrecht opmaken indien hij zich van de juistheid van de onderliggende stukken en verklaringen heeft kunnen overtuigen. Zo moeten de erfgenamen zich ondubbelzinnig uitspreken over de (wijze van) aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. De verklaring van erfrecht is nodig om de nalatenschap te kunnen afwikkelen en toe te werken naar een verdeling door de gezamenlijke erfgenamen.

Erfrechtelijke genealogie

Het internationale karakter van erfrechtelijke genealogie brengt met zich mee dat onderzoekers dagelijks in een vreemde taal moeten communiceren. Veel correspondentie moet beëdigd worden vertaald; slechts in enkele gevallen kan worden volstaan met een eenvoudige vertaling. Het behoeft dan ook geen groot betoog dat erfrechtelijk genealogen voor zowel de reguliere als de ‘exotische’ talen sterk afhankelijk zijn van beëdigd vertalers, die essentiële diensten leveren, onlosmakelijk verbonden met onze competentie om onderzoek te verrichten.

Klaas Zondervan, Erfgenamenonderzoek.nl

Klaas Zondervan is erfrechtelijk genealoog, juridisch adviseur en algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Hij is eigenaar van Zondervan Rechtskundig Advies, aan welk bureau een recherchevergunning is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klaas is momenteel ook als expert verbonden aan het nog uit te zenden televisieprogramma ‘De Erfgenaam’. Tijdens zijn werkzaamheden als genealoog komt hij in veelvuldig in aanraking internationale instanties en de daarmee gepaarde vreemde talen en vertaalwerk. Voor KTV schreef Klaas Zondervan deze column over het belang van een goede vertaling binnen zijn werkveld.

Brontekst: https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/collegas-aan-het-woord/6

Column ‘De Notarisklerk’ nov/dec 2019

Erfgenamenonderzoek – de Kern van de zaak

(Als gepubliceerd in De Notarisklerk van november-december 2019)

To be or not to be

To be or not to be, that is the question.”, zo spreekt de Deense prins Hamlet in William Shakespeares befaamde gelijknamige toneelstuk, terwijl hij contempleert over de kwellingen des levens en de obscuriteit van de eeuwige jachtvelden.

Shakespeare raakt hiermee de kern van het erfrecht. Immers, de in artikel 4:9 BW gecodificeerde bestaanseis ab intestato luidt:

Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.

Voor het testamentaire erfrecht kijken we naar artikel 4:56 lid 1 BW. Hier heeft te gelden:

Om aan een making een recht te kunnen ontlenen, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.

Existentiële uitingen

Maar wanneer bestaat men?

Cogito, ergo sum” [ik denk, dus ik ben], zo redeneert filosoof René Descartes in diens werk Principia Philosophiae, daterend van 1644.

Augustinus schrijft “Si fallor, sum” [als ik mij vergis, ben ik] en binnen de vrijmetselarij kent men het adagium ‘Ken uzelve’. Allemaal uitingen van geestelijk bestaan, maar erfrechtelijk gezien bieden zij geen soelaas; ons erfrecht richt zich op het corpus, het lichaam van ons zijn.

Bestaan wordt in beginsel juridisch gedefinieerd als het (lichamelijk) ‘in leven zijn na geboorte’. De enige uitzondering hierop vindt zijn oorsprong in de nasciturus-regel, in ons rechtsstelsel vervat in artikel 1:2 BW:

Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert.

Indien de volgorde waarin de een ophoudt te bestaan en de ander het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld niet kan worden bepaald geldt volgens de commoriënten-regel dat zij geacht moeten worden gelijktijdig te zijn overleden (zie artikel 4:2 BW).

Can’t prove a negative

Het niet-bestaan van iets kan niet worden bewezen, aldus de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Raimund Popper (1902-1994). Hierdoor rijst de vraag: wat te doen als kan worden vastgesteld dat iemand is geboren, doch niet dat hij op het moment van het openvallen van een nalatenschap reeds is overleden? Of later is overleden?

Afdeling 1.18.2 BW handelt over personen wier bestaan onzeker is. In een dergelijk geval kan men de rechtbank verzoeken tot oplegging van de last van oproeping van de vermiste om vast te stellen dat deze in leven is. Mocht daarvan niet blijken dan geldt het rechtsvermoeden van overlijden. Noodzakelijk is wel dat alsdan minimaal vijf jaren zijn verstreken na vertrek of laatste waarneming bij leven.

Een duistere toekomst

Houdt een duister verleden ook altijd een duistere toekomst in?

Zo dient zich aan van een Nederlandse notaris, de zaak van de heer J. (1919) die laatst werd gezien in 1946 en nadien naar verluidt naar Duitsland zou zijn vertrokken. De heer J. was gedurende de Tweede Wereldoorlog lid van de Waffen SS, een paramilitaire organisatie die later een volwaardig deel werd van de Wehrmacht. Ook de lijfwacht van Hitler behoorde bijvoorbeeld tot de Waffen SS.

Onze hoofdpersoon was op grond van artikel 7 lid 3 van de wet 92 de Nederlandse nationaliteit ontnomen, zodat hij per datum uitspraak vogelvrij was verklaard. 

Essentieel is dat wordt vastgesteld wat er van hem geworden is, nu zijn afwezigheid de afgifte van een verklaring van erfrecht in de weg staat en bovendien de verdeling van een gemeenschap waaraan niet alle deelgenoten hebben deelgenomen ex artikel 3:195 lid 1 BW nietig is.

De metaforische naald in de hooiberg

Dat een duister verleden welzeker een duistere toekomst kan inhouden blijkt wel uit het gegeven dat veel na de oorlog naar Duitsland afgereisde oorlogsmisdadigers in dienst traden van de Stasi, het Ministerium für Staatssicherheit van de Deutsche Demokratische Republik (DDR).

Aldus richtten wij ons onder meer tot het Stasi-Unterlagenbehörde in Berlijn om uit te zoeken of zijn naam voorkomt op de lijst van medewerkers. Het antwoord luidt negatief. Specifieke archieven met betrekking tot de Wehrmacht gaven ook geen nadere informatie.

Voorts leverde onderzoek in de archieven van de Deutsche Dienststelle (WASt) enerzijds en een opsporingsverzoek bij International Tracing Service in Bad Arolsen en het Rode Kruis anderzijds evenmin het gewenste resultaat op.

Tot slot kwam zijn naam niet voor in het Militärarchiv van Das Bundesarchiv en leidde onderzoek in Ludwigsberg, waar documenten aangaande oorlogsmisdadigers worden bewaard, ook tot niets.

We schreven verschillende mensen met dezelfde achternaam in Duitsland aan, in de hoop wellicht een afstammeling op het spoor te komen, maar ontvingen nimmer een antwoord. Und jetzt? Slechts het doen doodverklaren, dat wil zeggen de toepassing van het rechtsvermoeden van overlijden rest ons. Natuurlijk liefst vóór de overlijdensdatum van erflater en zonder achterlating van afstammelingen.

Daartoe dient door een Duitse advocaat primair een beroep te worden gedaan doen op § 2 Verschollenheitsgesetz.

Voor wat betreft het niet bestaan van afstammelingen merken we op dat het huidige § 352 d FamFG (vroeger § 2358 BGB) uitkomst kan bieden. Op de voet van dat artikel wordt namelijk de zoektocht naar onbekende erfgenamen vastgelegd; in ons geval de vermoedelijk non-existente afstammelingen van onze alsdan doodverklaarde hoofdpersoon.

Deze procedure is nu aanhangig gemaakt.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Column ‘De Notarisklerk’ sep/okt 2019

Erfgenamenonderzoek – de Kern van de zaak

Als gepubliceerd in Vaktijdschrift De Notarisklerk, uitgave september/oktober 2019

Familie kun je niet kiezen

“Familie kun je niet kiezen”, zegt men weleens. En dat is zeker waar!

Mochten uw ouders ervoor hebben gekozen om een broer of zus op de wereld te zetten, dan kunt u daar weinig aan doen. Hij of zij is een bloedverwant van u die levenslang rondloopt met een stukje DNA identiek aan het uwe. Voor sommigen is dat heel fijn, maar voor anderen is het een bron van narigheid.

Wat een feest!

Nederland heeft onlangs “Nationale Broer en Zus-dag” gevierd en op 30 september 2019 werd ter zake een opmerkelijk artikel door Hart van Nederland gepubliceerd.

1 op de 10 Nederlanders wil broer of zus inruilen” luidt de titel. Het artikel beschrijft een studie waaruit blijkt dat van de “ruim 1000 ondervraagden” net onder de 20 procent ruzie heeft met een broer of zus.

Hoewel de studie suggereert dat men rond het 65ste levensjaar de familiale banden wil versterken, heeft niettemin “17 procent van 65-plussers geen contact meer met hun broer of zus”.

Binnen het notariaat zal dit artikel weinig nieuws aan het licht brengen. De niet zelden fragiele band tussen broers en zussen wordt danig op de proef gesteld tijdens het afwikkelen van een nalatenschap. Zoals de Franse schrijver en Nobelprijswinnaar François Mauriac (1885-1970) in 1953 al schreef:

Beproeving toont nooit het gezicht dat we verwachten.”, waarvan akte!

Als het om pecunia gaat kunnen wezenlijk tegenstrijdige belangen al snel leiden tot een onherstelbare kloof in de relatie tussen broer en zus. Regelmatig gaat dit gepaard met de oprakeling van ‘oud zeer’, van tijdens het leven van vader of moeder stilgezwegen verwensingen en gecumuleerde onderhuidse irritaties, die opdoemen als dei ex machina.

Reün- en ruzietjes

Als erfrechtelijk onderzoeker ligt het op mijn pad om bloedverwanten weer bij elkaar te brengen. Dat gebeurt vaker in mijn stamboomsoftware dan in de echte wereld, maar zo nu en dan maakt een (postume) reünie juist deel uit van het onderzoek. Een onderzoek dat mij is bijgebleven betreft de nalatenschap van meneer H. uit Amsterdam.

Begin 2019 kreeg ik van een Nederlandse notaris de opdracht om vast te stellen wie de erfgenamen zijn van een in 1929 in de Verenigde Staten geboren, vervolgens in Amsterdam als Nederlander overleden man van Joodse afkomst. Slechts de namen van zijn ouders waren mij op dat moment bekend.

De notaris leverde daartoe de nodige stukken aan, u weet wel welke. Vermoedelijk ging het om een nalatenschap ab intestaat; in Nederland was er geen testament, maar het stond nog niet vast dat er ook in de Verenigde Staten geen testament was opgemaakt.

Dat zijn erfgenamen in de Verenigde Staten gezocht moesten worden werd sterk vermoed, aangezien erflater – wiens levensstijl afweek van wat in de jaren van zijn jeugd door de samenleving als acceptabel werd beschouwd – ten tijde van zijn overlijden voor zover bekend gehuwd was noch kinderen had. Het onderzoek nam nog diezelfde dag een aanvang en leidde mij al snel naar de huishoudens zoals die in de tienjaarlijkse volkstellingen in de Verenigde Staten worden bijgehouden; in dit geval betrof het de volkstelling van 1940. Erflaters achternaam is een veelvoorkomende dus ik had weinig hoop precies dit gezin te zullen aantreffen, maar ik had mazzel(tov).

In 1940 woonde de familie H. in Queens, New York. Het gezin bestond uit de ouders en twee kinderen; twee broers, waarvan erflater de oudste was. Het jongste kind was in 1940 zes jaar oud, hetgeen betekende dat hij omstreeks 1934 geboren moest zijn en dus best nog eens in leven zou kunnen zijn.

Een postume reünie

Na een kleine zoektocht vond ik het adres en telefoonnummer van de broer. Gelet op het tijdsverschil, besloot ik pas de volgende dag een poging te zullen doen hem telefonisch te bereiken. Zodoende had ik daags daarna zowaar meneer H. aan de lijn, die direct beaamde dat erflater zijn broer was. Hoewel ik natuurlijk droevig nieuws moest overbrengen, was hij vooral heel erg blij dat ik contact met hem had opgenomen. Uiteraard betreurde hij het overlijden van zijn broer, maar het deed hem goed te vernemen wat er van hem geworden was.

Erflater bleek namelijk na een ruzie met zijn ouders – te maken hebbende met voormelde levensstijl – het ouderlijk huis te hebben verlaten en nadien nooit meer van zich te hebben laten horen. Meneer H. was jarenlang naar hem op zoek geweest, maar het was hem niet gelukt zijn broer te vinden.

Het was mijn voorrecht hem iets te mogen vertellen over de levensloop van zijn broer en op deze manier een postume reünie tot stand te brengen. Zo had zijn broer zich bekeerd tot het christendom en had hij enige tijd in Israel gewoond, maar ook in Oostenrijk en diverse andere landen.

Hij was aanvankelijk werkzaam in de financiële sector en vervolgens in het hoger onderwijs. Een bewogen leven, waardig om deze column aan op te dragen.

Meneer H. vond troost in de wetenschap dat de broer die hij jarenlang had moeten missen, een goed leven in Nederland heeft gehad.

Artikel ‘De Notarisklerk’ april 2017

Als gepubliceerd in Vaktijdschrift De Notarisklerk (klik hier voor de editie)

Erfgenamenonderzoek – de Kern van de zaak

Inleiding

Vanaf het moment dat een nalatenschap openvalt, werkt men er naartoe: overdracht van de goederen[1] aan de erfgenamen, met de erflater als vertrekpunt. Maar wat nu als de erfgenamen langs conventionele wegen niet gevonden kunnen worden? Hoe verricht de notaris dan zijn taak om erfgenamen vast te stellen en op te sporen, bijvoorbeeld bij boedelafwikkeling of ter vervaardiging van een verklaring van erfrecht?

In de naoorlogse jaren (1947-1963) emigreerden ruim 410.000 Nederlanders naar landen als Australië, Canada, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Brazilië en de Verenigde Staten[2] op een totale bevolking van een kleine 11 miljoen mensen (1955)[3], met 1952 als culminatiepunt; toen vertrokken er circa 81.000 mensen. En hoewel dat aantal behoorlijk hoog is, namelijk 3,81% van de bevolking (1955), emigreerden in de periode tussen 2000 en 2011 volgens cijfers van het CBS per saldo nog altijd 287.850 Nederlanders[2]. Het migratiesaldo naar niet-westerse landen[4] tussen 2000 en 2011 vóór administratieve correcties was 22.375. Binnen Europa zijn België en Duitsland favoriet, daarbuiten nog steeds Australië, Canada en de Verenigde Staten.

Alle voornoemden erflaters met Nederlandse roots, die vermoedelijk in het buitenland zullen komen te overlijden; de meeste van hen bovendien erfgenamen of legatarissen in Nederlandse nalatenschappen. 

Ik loop nu eerst met u de op erfgenamenonderzoek van toepassing zijnde wetgeving door en aan de hand van enkele voorbeeldcasussen neem ik u in dit artikel vervolgens graag mee op reis naar de diverse bestemmingen die erfgenamen kunnen herbergen.

Testament of ab intestato

Een onderzoek uit 2013 uitgevoerd door Netwerk Notarissen[5] leverde op dat ongeveer de helft van de ondervraagden een testament had. De erfopvolging voor de andere helft wordt dus bepaald door artikel 4:10 van het Burgerlijk Wetboek.

Het kan echter ook voorkomen dat een testament geen effect sorteert, bijvoorbeeld als de enige daarin benoemde erfgenaam is vooroverleden en de regels van plaatsvervulling van artikel 4:12 van het Burgerlijk Wetboek niet van overeenkomstige toepassing zijn verklaard of indien hij geen afstammelingen heeft, waardoor het erfdeel vervalt en er geen aanwas in de zin van artikel 4:48 van het Burgerlijk Wetboek kan plaatsvinden. Ook in die gevallen speelt het zuivere parentele stelsel van artikel 4:10 van het Burgerlijk Wetboek een dicterende rol.

Volgens lid 1 sub a erft primair de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, aan wie de geregistreerd partner op de voet van artikel 4:8 van het Burgerlijk Wetboek is gelijkgesteld, tezamen met de afstammelingen van erflater voor gelijke delen.

In de tweede parentele, sub b van datzelfde lid, waaraan men slechts toekomt indien de eerste geen soelaas biedt, treft men de ouders en broers en zussen aan.

In de derde parentele de grootouders en in de vierde de overgrootouders van de erflater, respectievelijk voorgeschreven in sub c en d van lid 1 voornoemd. Ook deze parentelen komen pas aan de orde als er in de vorige geen erfgenamen worden gevonden. Volgens lid 2 van het genoemde artikel vindt met betrekking tot een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder plaatsvervulling plaats. Zij die de erflater verder dan de zesde graad bestaan erven niet, zo bepaalt artikel 4:12 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Nederlands of buitenlands erfrecht

Is erfgenaam echter aan erflater naoverleden, dan moet worden gekeken of erfgenaam zelf een testament had. Zo niet, dan speelt opnieuw het wettelijk erfrecht. En dan hebben we het niet per definitie over het Nederlands recht. Heeft een erfgenaam langer dan 5 jaar zijn gewone woonplaats in de Verenigde Staten of bezit men de Amerikaanse nationaliteit, dan is het erfrecht van de betreffende Staat van toepassing op het erfdeel. Dit geldt voor overlijdens van vóór 17 augustus 2015 en is geregeld in het Haags Erfrechtverdrag van 1989. In het geval deze persoon is geëmigreerd zal in zowel Nederland als de Verenigde Staten moeten worden gecontroleerd op het bestaan van een testament.

Bij een overlijden na deze datum kan men kiezen op grond van de Europese Erfrechtverordening van 2015 of men het recht van het land van de gewone woonplaats van toepassing laat zijn op de nalatenschap of dat van het land waarvan men de nationaliteit beschikt van toepassing verklaart. Een andere rechtskeuze heeft men niet meer. Deze keuze moet vervolgens worden vastgelegd in een testament, anders geldt dat van de gewone woonplaats.

Huwelijksgoederenregime

Is de naoverleden erfgenaam benoemd in een testament waarin niet is uitgesloten dat de nalatenschap in een gemeenschap van goederen valt in de zin van Titel 7 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of in een verrekenbeding betrokken mag worden, dan zal bovendien moeten worden gecontroleerd welk huwelijksgoederenregime van toepassing is. In Nederland kan in dat geval bij de rechtbank in de woonplaats waarin het huwelijk is voltrokken worden opgevraagd of er huwelijksvoorwaarden bestaan.

Erfrecht van vóór of per 2003

Staat vast dat het Nederlandse erfrecht van toepassing is, dan speelt natuurlijk de vraag of er sprake is van oud of nieuw erfrecht. Er zijn een aantal elementaire verschillen tussen beiden.

Zo kent het versterferfrecht van vóór 2003 geen plaatsvervulling bij verwerping van de nalatenschap en komt men, indien men voorbijgaat aan de tweede parentele, de ouders en broers en zussen, in aanraking met kloving als bedoeld in artikel 898 van het Burgerlijk Wetboek zoals dat destijds gold, waarbij de ene helft van de nalatenschap toevalt aan vaderszijde en de andere helft aan moederszijde. Ook gold de wettelijke verdeling van artikel 4:13 van het Burgerlijk Wetboek dat per 2003 inging niet. De partner had derhalve niet op grond van de wet het vruchtgebruik van de erfdelen van de kinderen, hetgeen niet zelden tot financiële problemen leidde, aangezien de erfdelen daardoor (direct) moesten worden uitbetaald. Dit zijn allemaal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij te verrichten erfgenamenonderzoek.

De erfrechtelijk genealoog

Het beroep van erfrechtelijk genealoog is in Nederland (helaas) niet erg bekend, waar men in het buitenland in het beroep een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd en eerder bij regel dan bij uitzondering wordt geraadpleegd door onder meer juridische beroepsbeoefenaars. In Nederland leidt dit gegeven soms tot onnodige consignaties of dossiers die langer dan noodzakelijk is worden aangehouden. 

In Duitsland zijn de ‘Erbenermittler’ bekend binnen het notariaat en de advocatuur. In het Verenigd Koninkrijk (en overigens ook de Verenigde Staten en Canada) spreekt men dan van ‘Probate Genealogists’ of ‘Heir Hunters’. In Frankrijk pronkt men met de titel ‘Généalogiste Successoral’; prachtig! Daar kunnen wij niet aan tippen.

Maar welke werkzaamheden verricht de erfrechtelijk genealoog nu eigenlijk en hoeveel zijn er in Nederland? Het aantal genealogen in Nederland dat zich professioneel met erfrecht en erfgenamenonderzoek bezighoudt, is op één hand te tellen. Als u de zoektermen op Google invoert, zult u, althans ten tijde van het schrijven van dit artikel, bij slechts één kantoor uitkomen. Neemt u de proef op de som.

De erfrechtelijk genealoog verricht historisch familieonderzoek op basis van uurloon voor onder meer notarissen, (erfrecht)advocaten, executeurs, vereffenaars en financiële instellingen. Daarbij worden openbare en gesloten bronnen en archieven geraadpleegd. U kunt daarbij denken aan de streek- en stadsarchieven, maar ook onderzoek in het Nationaal Archief komt geregeld voor. 

Interessante bronnen

Akten uit de Burgerlijke Stand vormen één bron voor genealogisch onderzoek, maar interessanter zijn vaak de persoonslijsten (vanaf 1994), persoonskaarten (tussen 1939 en 1994), gezinskaarten (vanaf circa 1920) en het bevolkingsregister (vóór 1920). Ook archieven van consulaten en emigratiekaarten kunnen voor de onderzoeker een belangrijke bron van informatie zijn. Als diep de geschiedenis in moet worden gegaan, kunnen ook de memories van successie waardevol blijken. Vaak is het echter zo dat een opdracht een notaris naar het buitenland leidt. Voor een deel verricht ondergetekende, verbonden aan Luminis Erfgenamenonderzoek, dergelijke onderzoeken zelf en voor het andere deel in samenwerking met buitenlandse collega’s met kennis van het lokale erfrecht en de aldaar beschikbare archieven, om de cliënt op een zo efficiënt mogelijke wijze van dienst te kunnen zijn. De dienstverlening is internationaal, vrijwel geen land uitgesloten.

Het kan hierbij gaan om een enkel uit het oog verloren familielid dat in het begin van de twintigste eeuw is geëmigreerd, in welk geval het onderzoek niet zelden uitvoerig is, aangezien er veel afstammelingen kunnen zijn, maar ook om het simpelweg verifiëren en staven met bewijsstukken van reeds aan de cliënt bekend geworden persoonsgegevens. Bij iedere stap wordt gekeken naar eerder genoemde aspecten zoals vooroverlijden, plaatsvervulling, testamenten, aanwas en huwelijksvoorwaarden (prenuptial agreement). Soms lukt het niet om bepaalde akten of testamenten uit het buitenland op te vragen of verloopt de communicatie met de erfgenaam niet vlot. Ook in die gevallen kan een erfrechtelijk genealoog van dienst zijn.

Ongeclaimde nalatenschappen en andere tegoeden

Naast werkzaamheden op basis van uurloon houden de meeste erfrechtelijke genealogen zich internationaal gezien bezig met het opsporen van rechthebbenden van ongeclaimde nalatenschappen, tegoeden ontstaan door uitkoopprocedures minderheidsaandelen, faillissementen en oorlogstegoeden, waaronder zaken die te maken hebben met roofkunst. Behalve nu en dan ingeval van roofkunst, bevinden deze tegoeden zich in het algemeen bij de Nederlandse of een buitenlandse overheid.

Dergelijke onderzoeken zijn in het algemeen zeer omvangrijk, kostbaar en bovendien risicovol, omdat er geen opdrachtgever vooraf is. Pas als het erfgenamenonderzoek is voltooid en de erfgenamen aangeschreven zijn, is een vergoeding voor de dienstverlening in zicht, in de vorm van een met de erfgenamen overeen te komen percentage van de waarde van het tegoed. Deze dienstverlening wordt dan ook aangeboden op basis van no cure, no pay.

Tegenover deze vergoeding staat dan dat de erfrechtelijk genealoog niet alleen bewijst dat de erfgenaam recht heeft op een erfdeel, maar hem vertegenwoordigt tegenover de overheid en de claim namens hem afwikkelt, óók als daarbij een eventuele rechtszaak komt kijken.  

Privacywetgeving

Voor het verwerken van persoonsgegevens van levende personen, dient een onderzoeker zich te conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), waarop in Nederland toezicht wordt gehouden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Luminis Erfgenamenonderzoek is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1545901.

Artikel 8 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt indien:

  • de betrokkene toestemming heeft verleend;
  • dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  • deze nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het treffen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van betrokkene;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
  • het verwerken noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak of
  • dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt.

Wanneer men onderzoek verricht op basis van een door de notaris verstrekte volmacht, is er uiteraard sprake van de vervulling van een wettelijke verplichting, die bestaat in de aan de notaris opgelegde taak om erfgenamen vast te stellen, zoals het geval is bij de vervaardiging van een verklaring van erfrecht. Bij het opsporen van rechthebbenden van onder meer ongeclaimde nalatenschappen, wordt in beginsel gehandeld in het belang van de betrokkene.

Artikelen 33 – 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) schrijven voor dat de onderzoeker de betrokkene moet informeren over de verwerking van de persoonsgegevens en wanneer en onder welke omstandigheden dit moet gebeuren of juist kan uitblijven.

Recherchevergunning

Daarnaast is voor het verrichten van recherchewerkzaamheden door de instandhouding van een recherchebureau, hetgeen opsporing van personen in feite is, op grond van de artikel 2 lid 1 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) een vergunning nodig van de Minister van Veiligheid en Justitie. Aan het kantoor van ondergetekende, Luminis Erfgenamenonderzoek, werd op 31 oktober 2013 een recherchevergunning verstrekt: POB 1403. 

Dit geeft echter geen toegang tot bronnen zoals de Basisregistratie Personen (BRP), opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Ten gevolge daarvan zal de erfrechtelijk genealoog, zeker wanneer de werkzaamheden niet in opdracht van een notaris worden verricht, creatief moeten zijn ter verkrijging van persoonsgegevens. Openbare bronnen zoals het Kadaster en enkele gesloten bronnen, die hier niet nader worden gespecificeerd, kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Voorbeelden uit de praktijk

I. De zaak van de Portugese geest

In de Nederlandse consignatiekas bevond zich in 2015 een tegoed van ongeveer € 20.000,00 dat toekwam aan de erfgenamen van een in Portugal geboren mevrouw die niet bij testament over haar nalatenschap had beschikt, ongehuwd en geen geregistreerd partner was en voorzover bekend ook geen afstammelingen had.

Uiteraard is met een uittreksel uit de overlijdensakte bij het Centraal Testamentenregister geïnformeerd naar al dan niet bestaan van een uiterste wilsbeschikking en is de persoonslijst van mevrouw opgevraagd, waaruit geen huwelijk, geregistreerd partnerschap of afstammelingen bleken. De oudergegevens waren bekend, zodat ik in samenwerking met een Portugese collega het erfgenamenonderzoek in Portugal heb opgestart.

In eerste instantie op zoek naar ouders, broers en zussen op grond van artikel 4:10 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek, kwamen we erachter dat mevrouw nog gehuwd bleek te zijn in Portugal en bovendien moeder van een dochter was. De partner in Nederland was hier in het geheel niet van op de hoogte.

Mijn Portugese collega heeft hierop telefonisch contact gezocht met de echtgenoot van erflaatster en kreeg tot zijn verbazing…. mevrouw zélf aan de lijn. Hoe kan dit nu, zult u zich afvragen? Welnu, er bleek sprake te zijn van identiteitsfraude. De in Nederland overleden Portugese mevrouw had zo’n tien jaren daarvoor de identiteit van deze betreffende mevrouw aangenomen en was nadien naar Nederland vertrokken.

Zij was bovendien in staat gebleken in Portugal aangifte van geboorte te doen van een non-existent kind, met de kennelijke bedoeling om zich met toeslagen te bevoordelen. Aangekomen in Nederland, is zij onder de door haar aangenomen valse naam, gaan werken (er is ook gewoon een Burger Service Nummer (BSN) uitgegeven) en samenwonen met een Nederlandse man. Ons onderzoek heeft weliswaar voor ons noch voor eventuele erfgenamen iets opgeleverd, maar wel aan het licht gebracht dat deze mevrouw niet was wie zij leek te zijn. Het geld zal nooit worden uitgekeerd en dus na 20 jaar vervallen aan de Staat der Nederlanden en aangezien zij gecremeerd is, zullen we er ook nooit achter komen wie zij werkelijk was, maar een interessante casus was het zeer zeker. U kunt zich overigens de emoties van haar Nederlandse partner voorstellen.

II. Commoriënten in een Joodse zaak

Ten aanzien van een oorlogstegoed uit de Tweede Wereldoorlog bestond in 2015 een aanspraak door de nog in levende zijnde verwanten van een in Sobibor omgebracht Joods gezin. Erflater in kwestie was onder huwelijkse voorwaarden[6] getrouwd, waarbij er een gemeenschap van inboedelgoederen bestond zodat het object waarom het gaat tot de gemeenschap gerekend moest worden en derhalve voor de helft in eigendom toebehoorde aan echtgenote.

Het echtpaar, bestaande uit man en vrouw en twee kinderen, is op dezelfde datum omgebracht in Sobibor, waarbij aangetekend moet worden dat van de vernietigingshandelingen in dit concentratiekamp geen administratie werd bijgehouden, zodat een exact tijdstip niet kan worden bepaald. Erflater had een testament, dat evenwel alleen voorzag in de situatie waarin hij vóór zijn echtgenote zou komen te overlijden, zodat het onder de gegeven omstandigheden, afhankelijk van wie er als eerste was overleden, mogelijk geen effect sorteerde.

Op grond van het vigerende versterferfrecht van 1943 zouden, indien dit het geval was, de echtgenote en kinderen erfgenamen zijn voor gelijke delen. Indien vaststaat dat erflater en erfgenamen gelijktijdig zijn overleden, speelt de commoriëntenregel van artikel 4:2 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die bepaalt dat gelijktijdig overleden personen niet van elkaar erven. Datzelfde artikel voorziet tevens in de situatie die hier speelt, namelijk dat het exacte tijdstip van overlijden niet kan worden bepaald, zodat personen in kwestie geacht worden gelijktijdig te zijn overleden.

Dit brengt ons bij beide helften van de nalatenschap, enerzijds toebehorende aan de man, anderzijds aan de vrouw, bij de tweede parentele onder het oude erfrecht van vóór 2003: de ouders en broers en zussen. Ouders beider zijden zijn vooroverleden en plaatsvervulling vindt hier geen toepassing. De nalatenschap van de vrouw laten we hier even voor wat het is. Aan de zijde van de man is een vooroverleden broer zonder afstammelingen, zodat hier kloving als bedoeld in artikel 898 van het Oud Burgerlijk Wetboek plaatsvindt.

Door kloving gaat een kwart van de nalatenschap naar de (afstammelingen van de) paternale grootouders en een kwart naar de (afstammelingen van de) maternale grootouders van de man (die bij plaatsvervulling opkomen). Onderzoek in de bevolkingsregisters van een stadsarchief, leert welke afstammelingen beide grootouders hebben gekregen, die in casu ooms en tantes zijn van de mannelijke erflater. Vanuit dat vertrekpunt werken we terug naar het heden, om de nog in leven zijnde verwanten te lokaliseren en contacteren. Doordat dit een Joodse nalatenschap is, de Shoah[7] in ogenschouw nemende, komt het veel voor in de stamboom dat erfgenamen gelijktijdig zijn overleden. Is men vooroverleden, dan speelt uiteraard plaatsvervulling en bij naoverlijden onderzoeken we wederom eerst of er een testament is en anders passen we het vigerende versterferfrecht toe.

Zo wordt uiteindelijk vastgesteld, aan de hand van extracten uit het bevolkingsregister van vóór 1920, de gezinskaarten die sindsdien golden tot 1939 en de persoonskaarten vanaf 1939 wie de wettelijke en soms ook testamentaire erfgenamen zijn. In Joodse zaken leidt het onderzoek niet zelden naar het buitenland, de Verenigde Staten of Canada bijvoorbeeld. Dit heeft er alles mee te maken dat de Joden die de oorlog hadden overleefd, veelal wilden emigreren, niet in de laatste plaats in verband met het nog immer in Nederland bestaande antisemitisme, in weerwil van de nederlaag van de bezetter.

Er wordt per brief contact opgenomen met de erfgenamen, waarin één en ander wordt uiteengezet. Deze brief gaat vergezeld van een kopie van (het relevante deel van) de stamboom, een volmacht op basis waarvan namens de erfgenamen kan worden geacteerd en een afwikkelingsovereenkomst ter zake van de vergoeding van de erfrechtelijk genealoog voor zijn werkzaamheden, bestaande uit een percentage van de waarde van het tegoed, op basis van no cure, no pay.

III. Veldonderzoek in Guyana

Benaderd door een Nederlandse notaris in een Nederlandse nalatenschap waarin een bij leven van de erflater nog in Nederland woonachtige vrouw tot legataris was benoemd, was het noodzakelijk om onderzoek te verrichten in Guyana. Daarbij wordt aangetekend dat mevrouw geen vaste woon- of verblijfplaats had en zich veelvuldig verplaatste binnen verschillende landen.

U kunt zich voorstellen dat administratief onderzoek hier niet volstaat, maar dat naast het in het buitenland te verrichten noodzakelijke archiefonderzoek, veldonderzoek aan de orde was. 

In samenwerking met mijn Guyaanse collega – die uiteindelijk in de taxi is gestapt en naar één van de bekend geworden adressen aldaar is gereden – hebben we familie van mevrouw gevonden ter plaatse. Al met al duurde het niet lang of we hadden telefonisch contact met legataris, zodat ook dit dossier succesvol kon worden afgerond. Bij het verdere verloop hebben wij een ondersteunende rol gespeeld; met name bij het aanleveren van gelegaliseerde en geapostilleerde stukken.

IV. Het administratief ondergeschoven zoontje

Tot dusver uitsluitend gesproken hebbende over zaken die hun oorsprong in Nederland vinden, komt het natuurlijk ook voor dat buitenlandse notarissen opdrachten verstrekken. Ik noem hier een zaak behandeld in opdracht van een Australische notaris.

In Australië overlijdt in 2016 iemand van wie de achternaam en zijn Engels-geworden voornamen bekend zijn, naast zijn geboortedatum. Let wel, een plaats van geboorte is niet bekend en welke voornamen hij in Nederland had is giswerk.

Waar begint men met zo’n onderzoek?

Met een volmacht van de notaris begint men bij het vestigingsregister in Den Haag, waar de persoonskaarten van mensen die tussen 1940 en 1994 zijn geëmigreerd, worden bewaard. Cru genoeg worden daar overigens ook de persoonskaart van de naar Auschwitz en Sobibor ‘geëmigreerde’, vaak Joodse mensen, bewaard. De aangeleverde gegevens bleken te summier om iets te kunnen terugvinden in het vestigingsregister. Aangezien meneer na 1939 was geboren had ook het doorlopen van de gezinskaarten van de grote steden zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geen nut. We zitten dus muurvast, maar geven niet op.

In maart 2006 is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bestand van 51.525 registratiekaarten[8] van naar Australië geëmigreerde Nederlanders, afkomstig uit de archieven van de consulaire posten in Austalië, overgedragen aan het Nationaal Archief. Deze kaarten zijn opgemaakt tussen 1946 en 1991 en hebben naast een feitelijk, ook vaak een beschrijvend karakter. Met name de consulaten van Sydney, Melbourne en Brisbane hebben aan dit archief bijgedragen.

Omdat dit archief goeddeels informatie bevat over (mogelijk) nog in leven zijnde personen, is het beperkt openbaar, hetgeen zoveel inhoudt als dat men het mag inzien, maar niet kopiëren. Uitzondering op de regel is wanneer de informatie wordt opgevraagd in het kader van een juridische procedure, zoals erfgenamenonderzoek in opdracht van een notaris. Op die basis konden kopieën uit het archief worden verkregen.

Onderzoek in dit archief, waarbij alle kaarten van mensen met dezelfde achternaam, geëmigreerd naar de arrondissementen van de deelnemende consulaten werden bestudeerd, leverde bijzondere informatie op. Op één der registratiekaarten stond een anekdote over een Nederlandse zoon die ruzie had gemaakt met iemand in een bar, waarna er een handgemeen met die persoon ontstond. ‘He forgot he had a glass of whiskey in his hand’, schreef de archiefvormer met betrekking tot een kennelijke uitlating van de zoon. Het leverde een fikse geldboete op en kennelijk ook een aantekening bij het consulaat. Deze annotatie stond op de registratiekaart van zijn vermeende vader, met een aantekening in potlood erbij dat dit een kind van zijn broer betrof, en niet van de kaarthouder zelf. Bovendien leek de leeftijd (geen geboortedatum vermeld, maar wel de leeftijd) overeen te komen met die van de gezochte persoon op dat moment in zijn leven, zodat we dachten iets op het spoor te zijn. Doordat de geboortedatum van de broer erbij geschreven was, hadden we ook een concreet aanknopingspunt.

Gewapend met deze nieuwe informatie, meldden wij ons opnieuw bij voormeld vestigingsregister in Den Haag, om de persoonskaart van de vader op te vragen. Op de achterzijde bleek een zoon te staan vermeld, wiens Nederlandse voornamen prima geconverteerd konden worden naar de Engelstalige tegenhangers en wiens geboortedatum één dag afweek van de ons bekende, hetgeen overigens bij dergelijke kwesties niet zo uitzonderlijk is.

We hadden de juiste persoon gevonden en nu waren ook de zussen van erflater ons bekend, die eveneens in Australië bleken te wonen. Erflater was zogezegd, het administratief ondergeschoven kindje, door de kieren der administratie geglipt. Zaak succesvol afgerond.

De persoonlijke noot

Klaas Zondervan is erfrechtelijk genealoog en staat als juridisch adviseur ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA), opgericht in 1928. Daarnaast is hij lid van de Association of Professional Genealogists (APG) en voorzitter van vereniging MeesterExecuteurs, een commercieel samenwerkingsverband tussen zelfstandig werkende executeurs met een heterogene achtergrond. Zijn dienstverlening ziet op Executele, Vereffening, (Testamentaire) Bewindvoering en natuurlijk op Internationaal Erfgenamenonderzoek.

Dit laatste onder de handelsnaam Luminis Erfgenamenonderzoek of Erfgenamenonderzoek.nl. Andere handelsnamen zijn Zondervan Legal en Luminis Executeurs. Bij benoemingen in testamenten wordt Stichting Luminis Nalatenschapsafwikkeling opgenomen. Naast deze stichting bestaat er nog een stichting ter bescherming van vreemd vermogen.

Kijkt u voor meer informatie op het portaal www.helderverlicht.nl, van waaruit u kunt doorklikken naar drie websites, waarop de verschillende dienstverlening wordt samengevat. Hiernaast houdt Klaas Zondervan een blog bij; ook naar dit blog staat op laatstgemelde website een link.

Luminis werpt Licht op uw zaak

Graag werpen wij een eerste vrijblijvende en kosteloze blik op uw probleemdossiers. Heeft u direct al een zaak waarin u onderzoek door ons wilt laten verrichten? Wij zijn u graag van dienst en u ontvangt van ons een offerte op maat.

Bent u enthousiast geworden over het onderwerp van erfrechtelijke genealogie? Graag geven wij een presentatie over het onderwerp bij u op kantoor, waarin we verschillende andere casussen de revue kunnen laten passeren en direct uw eventuele vragen kunnen beantwoorden.


[1] Bijvoorbeeld artikel 4:150 lid 1 BW of artikel 4:226 BW

[2] Centraal Bureau voor Statistiek (2016), Statline

[3] Wikipedia.org (2016), Bevolking van Nederland

[4] Definitie Centraal Bureau voor de Statistiek: Afrika, Latijns-Amerika, Azië (m.u.v. Japan en Indonesië) en Turkije

[5] Netwerk Notarissen (2013) onderzoek onder 19.103 respondenten

[6] Huidige regeling: artikel 1:94 lid 1 jo. artikel 1:93 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 7 van Boek 1 BW)

[7] Shoah (חורבן): Hebreeuws voor de totale uitroeiing van de Joden in de Tweede Wereldoorlog

[8] Nationaal Archief (2016), Emigratiekaarten Australië

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 60651148

BTW-nummer NL853999910B01

© Copyright 2020. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.