BLOG OVER ERFRECHT

Man met een missie | ‘De Notarisklerk’ sept/okt 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

Man met een missie

“Hij was een man met een missie; gewapend met vulpen en een onbeteugelde passie voor rechtvaardigheid reist hij af naar Indonesië, op de hielen van zijn doelwit, beter bekend onder het pseudoniem ‘De Erfgenaam’.”

Nee, we hebben het hier niet over John Grishams bestseller ‘De Erfgenaam’ uit 2013, maar over het buitengemeen succesvolle televisieprogramma ‘De Erfgenaam’, waarin begunstigden van liggende gelden worden opgespoord. Van 1 september tot en met 6 oktober jl. kon u iedere dinsdag om 21.25 uur uw hart ophalen op RTL4.

And the winner is…

Het programma, dat wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai – bijgestaan door ondergetekende als deskundige – boort een goudmijn aan en dan hebben we het niet slechts over de kijkcijfers, die varieerden van 940.000 tot 1.200.000 en daarmee die van vele andere programma’s overstegen.

Geassigneerd om uit te keren wat (bij het ministerie van Financiën) is geconsigneerd, werd succesvol onderzoek verricht in zes nalatenschappen uit de consignatiekas: Muurmans, Dahl, Astamun, Hillebrand, Sikarti en Houtkamp-van Zwietering, samen goed voor niet minder dan € 279.000,00.

Rigor mortis ingezet

Zoeken binnen de geëigende omgeving van de consignatiekas levert op dat zij as we speak gelden beheert afkomstig uit een slordige 5.300 nalatenschappen. De waarde daarvan varieert, maar zelfs indien deze slechts € 1.000,00 per nalatenschap zou belopen, spreken we nog over meer dan 5 miljoen aan ‘lijkstijfheid vertonende’ pecunia met een ontbindingsproces van 20 jaar.

Het vorenstaande bovendien in de wetenschap dat zich onder deze tegoeden nalatenschappen bevinden met een omvang van meer dan een ton. Dan laten we faillissementen, uitkoopprocedures en onteigeningen nog buiten beschouwing.

Een snelle blik op het totale plaatje wijst in de richting van 55.000 tegoeden. Gesteld dat er 100 miljoen ligt te wachten, dan komen we gemiddeld uit op 100 miljoen gedeeld door 55.000 maakt een zeer wel denkbare € 1.818,18 per tegoed.

De aanmelders van de tegoeden zijn pluriform. Bij nalatenschappen, waartoe we ons hier zullen beperken, gaat het vooral [niet uitsluitend] om notariskantoren en het Rijksvastgoedbedrijf.

Pleading the fourth

Eenmaal geconsigneerd blijven de tegoeden als gezegd maximaal 20 jaar staan. Artikel 4:226 lid 4 BW stipuleert dat een goed van een nalatenschap of hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen, indien het door niemand wordt opgeëist binnen 20 jaren nadat de nalatenschap is opengevallen, vervalt aan de Staat. Geen kwaad woord over de Staat der Nederlanden, maar dat zou toch te betreuren zijn.

Wat ook niet helpt is dat het register, dat men online kan bevragen, op zijn zachtst gezegd niet transparant is. Zo staan er sinds een aantal jaar geen bedragen meer in en worden begunstigden veelal slechts met initialen en achternaam aangeduid. Erft u dus van een u onbekende oudtante van de ‘koude kant’, kent u de consignerende notaris niet en heet u ‘A. de Vries’ of ‘J. de Boer’, dan trekt u vermoedelijk aan het kortste eind. Professionals pakken geen zaak meer op: het belang kan niet meer worden bepaald. Ten voordele moet gezegd dat de klok van de Staat pas begint te tellen du moment de gelden zijn geconsigneerd.

Opsporingsdienst

Waar van het Rijksvastgoedbedrijf bekend is dat men gespecialiseerde onderzoekers inschakelt in binnen- en buitenland, verricht men bij de consignatiekas geen handelingen om begunstigden op te sporen. Dat is jammer, want er is nog zoveel winst te behalen, getuige onder meer het programma ‘De Erfgenaam’. In sommige buitenlanden pakt men dat anders aan.

Als expert van het programma, daarin aangeduid als ‘erfgenamenonderzoeker’ houd ik mij achter de schermen bezig met het onderzoek en ondersteun ik Ruben waar dat nodig is, óók als het onderzoek naar het buitenland leidt. Daarnaast ben ik het tweede gezicht van het programma en dat stelt me in staat om ongeclaimde tegoeden en erfgenamenonderzoek bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Zoals altijd luidt het advies: ‘maak een testament en laat u adviseren door de notaris’. Het bijhouden van een adresboekje kan ook geen kwaad; voeg het visitekaartje van ondergetekende daaraan toe en u zit gebakken!

Reeds voor meer dan 100 notariskantoren in Nederland verrichten wij op regelmatige basis onderzoek – met name in het buitenland – waarbij onder meer exoten als Indonesië, Tunesië, Japan, India en Brazilië de revue passeren.

Heeft u een casus waarop wij volledig vrijblijvend een blik kunnen werpen? Wellicht een dossier dat u al lang in uw bureaulade heeft liggen? We houden ons aanbevolen. Dat geldt overigens ook voor casus die geschikt zouden kunnen zijn voor ‘De Erfgenaam’. Een seizoen 2 zou leuk zijn, nietwaar?

Edelweiss, Edelweiss | ‘De Notarisklerk’ jul/aug 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

Edelweiss, Edelweiss

(…) Blossom of snow
May you bloom and grow
Bloom and grow forever (…)

Zo galmen de vocale vehicula van marinekapitein Georg von Trapp in de blockbuster ‘The Sound of Music’, verwijzend naar zijn Heimat, symbolisch tot uitdrukking gekomen in de Edelweiss, aan de vooravond van de annexatie met het Derde Rijk.

Edelweiss – een lieflijk doch sterk rotsplantje – groeit in Europa in onder meer de Alpen, Jura en de Pyreneeën. Geraffineerd als het is groeit het in Zwitserland zelfs op zogenoemde ‘genummerde’ bankrekeningen, successierechtelijk geassocieerd met wat bestempeld zou kunnen worden als ‘discriminatoir’ geld.

De Edelweissroute

Genummerde bankrekeningen zijn in de jaren ’10 van de vorige eeuw door Zwitserse bankiers ingevoerd om de identiteit van dier Europese cliënten te anonimiseren, die veelal wilden ontkomen aan belastingheffing in verband met de Eerste Wereldoorlog. Zwitserland onderhoudt sinds die jaren amoureuze afstandsrelaties met cliënten van verschillende pluimage, uit verschillende hoeken van de wereld, maar met een gemene deler; de Edelweissroute ‘avant la lettre’, zullen we maar zeggen. ‘May you bloom and grow’ komt hier in een ietwat minder onschuldig, verrassend nieuw daglicht te staan.

Toch is er geen sprake van volkomen anonimiteit; Zwitserse wetgeving stipuleert dat iedere bank de identiteit van haar rekeninghouders kent. Niettemin wordt deze identiteit slechts ontsloten aan de private banker die de cliënt krijgt toegewezen. Van bankbrede bekendheid met diens identiteit is dan ook geen sprake.

Bloedgeld

Wijdverspreid zijn de verhalen over Nazi-tegoeden die op slapende bankrekeningen in Zwitserland (zouden) staan, vaak onder een pseudoniem of op naam van de eega.

Het Simon Wiesenthal Center heeft in maart van dit jaar te kennen gegeven dat bewijs is gevonden voor het bestaan van slapende bankrekeningen bij de Zwitserse bank Credit Suisse (destijds ‘Schweizerische Kreditanstalt’) die zijn gebruikt voor het doorsluizen van Joods geld naar 12.000 Duitse fascisten, destijds woonachtig in Argentinië.

Mij is ooit verweten door een vrij bekende Nederlandse strafpleiter dat een vergoeding vragen voor de revindicatie van Joodse roofkunst gelijk staat aan het accepteren van bloedgeld. Een spijtig standpunt, want dat dossier is nog immer niet opgelost en zal vermoedelijk ook niet meer worden opgelost.

Dient zich aan

Dient zich aan een Joodse casus die wij op eigen initiatief hebben opgepakt inzake een slapende Zwitserse bankrekening. Het gaat om een bij Credit Suisse aangehouden tegoed op naam van de heer Louis ANHOLT, geboren te Kampen op 13 februari 1890, juwelier van beroep. Hij overleed op 17 april 1962 te Groningen met achterlating van echtgenote en zoon en zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt. Echtgenote en zoon verkrijgen ieder de helft van zijn nalatenschap op grond van het vigerende versterferfrecht.

De zoon van erflater, de heer Salomon ANHOLT, geboren te Groningen op 20 augustus 1924, overlijdt aldaar op 23 juni 1980 in de leeftijd van slechts 55 jaar. Hij beschikt bij op 2 april 1961 voor notaris K. de Haan verleden testament over zijn nalatenschap en benoemt zijn moeder tot zijn enige erfgenaam.

De echtgenote van erflater, mevrouw Antjen HEYMANS, geboren te Borculo op 6 november 1903, overlijdt op 6 oktober 1983 te Groningen, tevens zijnde haar laatste woonplaats. Zij beschikt bij testament over haar nalatenschap op 28 juli 1983 en benoemt tot haar enige erfgenaam de Staat Israël en tot executeur van haar nalatenschap de heer Isaäc Leo PALACHE, destijds directeur van de stichting Stichting Collectieve Israël Actie. Laatstgenoemde treedt tevens op als gesubstitueerd lasthebber van de heer Giora SHIMRON, eerste secretaris en consul van de Ambassade van Israël en vertegenwoordigt in zijn gemelde hoedanigheid de facto de Staat Israël.

Na het nodige bewijsmateriaal te hebben verzameld, namen we op 4 januari 2016 contact op met de Ambassade van Israël, waar men met aandacht en interesse kennisnam van de vruchten van ons erfgenamenonderzoek.

We doorkruisen de verschillende lagen van het overheidsbestuur en komen uit bij het bevoegd gezag. Tegen een vergoeding voor onze werkzaamheden en het zullen indienen van een claim in Zwitserland, sluiten we een overeenkomst met de Staat Israël.

We dienen vervolgens een claim in bij Credit Suisse te Zürich, afdeling Compliance and Regulatory Affairs, Dormant Accounts Client Office, FWOT 1.

Telefonisch volgt bevestiging van ontvangst. Per brief worden aanvullende stukken verzocht.

De claim is nog steeds in behandeling. Het banksaldo blijft voorlopig een mysterie.

Tot slot

Bent u benieuwd wat er gebeurt met nalatenschappen en andere tegoeden waarvan het surplus wordt afgestaan aan de onder het ministerie van Financiën ressorterende consignatiekas? Kijk dan naar het programma ‘De Erfgenaam’, te zien vanaf 1 september 2020 om 21.24 uur op RTL4.

Beyond a reasonable doubt | ‘De Notarisklerk’ mei/jun 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

Beyond a reasonable doubt

Het is een veelgelezen passage in een verklaring van erfrecht: “Ik, notaris, heb mij er zoveel mogelijk van overtuigd dat…”

Waar de grens der overtuiging ligt, staat nergens in de wet. Deze vrije interpretatie biedt soms ruimte voor wellicht minder evidente conclusies.

Nochtans minstens van de notarissen voor wie wij inmiddels alweer bijna zeven jaar erfgenamenonderzoek verrichten in verre landen zoals Indonesië, Sri Lanka en Tanzania – maar vaker dichterbij – kan worden gezegd dat de grens der overtuiging ver ligt, soms verder dan de verre landen zelf.

Van een Utrechtse notaris komt in 2017 een casus waarin onderzoek nodig is in Hongarije. Een unicum onder unica.

The Roaring Twenties

In september van 2015 overleed te Utrecht mevrouw Mária Takács in de leeftijd van 100 jaar.

Mária wordt geboren in Boedapest, Hongarije op 30 december 1914. Zij komt in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) samen met andere kinderen naar Nederland om aan te sterken en keert later terug naar haar moederland. Na het overlijden van haar man en onder de druk van dreigende bezetting door de Russen, keert zij in 1956 echter weder naar Nederland, ditmaal samen met haar zoon Bela Jozsef. Ze is gebleven.

Bela werd geboren in 1945 in Hongarije en overleed in 1999 in de leeftijd van slechts 54 jaar. Andere kinderen zou zij naar verluidt niet hebben gekregen. Deze hypothese zou de crux vormen van ons te entameren onderzoek.

Het minuscule juridisch raamwerkje

Zij beschikte niet bij testament over haar nalatenschap, zodat het versterferfrecht stipuleert wie haar erfgenamen zijn. We blijven vooralsnog in de eerste parentele.

Uit de BRP blijkt dat er – naast Bela – nog een kind moet zijn, geboren in de jaren ’30 en woonachtig in de provincie Utrecht. De betreffende persoon beweert echter bij hoog en bij laag geen zoon te zijn van erflaatster, ofschoon a priori aan alle criteria lijkt te worden voldaan hem als zodanig te beschouwen, nu onder meer zijn moeder dezelfde naam droeg als erflaatster.

Kunnen we voetstoots afgaan op deze verklaring? Vanzelfsprekend niet; ook dat zou kunnen leiden tot een minder evidente conclusie.

Een unicum in alle opzichten

De uniciteit van deze zaak beperkt zich niet tot het vraagstuk rondom afstammelingen. Reeds ter zake de teraardebestelling doet zich een bijzonderheid voor. Het graf waarin haar zoon te ruste is gelegd blijkt namelijk niet alleen te zijn geoccupeerd door haar zoon; in het graf bevindt zich ook een onbekende derde, geheel intact. Dat maakt dat voor bijzetting geen plaats meer is. Mitsdien is erflaatster noodgedwongen begraven náást haar zoon.

‘Elementary my dear Watson’

Omdat ter discussie staat, althans vastgesteld moet worden of de zoon die geen zoon claimt te zijn dat ook daadwerkelijk niet is, nu niet slechts kan worden afgegaan op de verklaring zijnerzijds, proberen we in eerste instantie zijn geboorteakte op te vragen uit Hongarije. Dat blijkt geen sinecure te zijn; eenmaal verkregen toont de akte niets anders dan de namen van de ouders. Bij het opvragen van de huwelijksakte van de ouders stuiten we op onwelwillendheid bij het lokale overheidsorgaan, gelet op onze bevoegdheid onterecht schermend met de GDPR (AVG). Niet snel uit het veld geslagen, zetten we onze zinnen succesvol op kerkelijke archieven. De zoon is inderdaad geen zoon; zijn moeder is geboren in 1897. We schrijden voort naar de tweede parentele, de ouders van erflaatster tezamen met dier broers en zussen.

De ouders van erflaatster zijn Jozef Takács en Maria Nagy. Bij voortzetting van het onderzoek blijkt ons dat erflaatster een broer had, Ferenc. Deze vooroverleden broer die geen afstammelingen achterliet werd geboren als Takács, maar voerde later de achternaam Tökési. Moeder van erflaatster is namelijk – nadat het huwelijk met Jozef Takács in 1919 door scheiding werd ontbonden – hertrouwd met Ferenc Tökési, die vervolgens Ferenc Takács heeft geadopteerd.

Een leuke situatie; is Ferenc Takács door adoptie juridisch gezien een halfbroer geworden? Op zichzelf beschouwd is dit voor de vererving niet bezwaarlijk: ook halfbroers en -zussen kunnen erven.

De adoptie houdt geen juridische breuk met de moeder van erflaatster in, zodat afstammelingen, zo die er waren geweest, zeker door de wet tot de nalatenschap als erfgenamen zouden zijn geroepen.

Uit het huwelijk Takács-Nagy is vervolgens een dochter geboren, Julianna Tökés (de naamnotatie tussen het vrouwelijk en het mannelijk geslacht differentieert), geboren op 20 juni 1919. Zij huwde József Kobolicz in 1934, maar scheidde van hem in 1938. Ons spitwerk toont aan dat zij ofwel vóór 1975 moet zijn overleden ofwel is geëmigreerd voor die datum. Het verkrijgen van nadere informatie over Julianna is nu de status quo.

Indien en zodra we kunnen bevestigen dat zij is (voor)overleden zonder achterlating van (echtgenoot en) afstammelingen (en bij een later overlijden zonder bij testament over haar nalatenschap te hebben beschikt), verschuift de focus naar de afstammelingen van de grootouders beiderzijden.

Heeft u informatie over de familie van mevrouw Mária Tákacs? Of heeft u vergelijkbare dossiers in behandeling waarin erfgenamenonderzoek nodig is? Neemt u dan vooral contact met ons op via info@erfgenamenonderzoek.nl.

Alle persoonsgegevens in dit artikel zijn met instemming van de opdrachtgever verwerkt. Het gaat bovendien om persoonsgegevens van personen die reeds zijn overleden.

Roofkunst | ‘De Notarisklerk’ mrt/apr 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

Roofkunst

Kunstroof maakt roofkunst. Het Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse Taal definieert het als:

“… door een staat geroofde kunst, m.n. in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s van de Joden geroofde kunst.”

Het woord ‘roofkunst’ doet onwillekeurig denken aan antisemitisch gedachtengoed. Het doet denken aan het beestachtige demoraliserende optreden van de nazi’s jegens en de daaropvolgende genadeloze systematische uitroeiing van het Joodse volk. Het wijst ons op de kwetsbaarheid alles wat stoffelijk is [inclusief het menselijk lichaam] en benadrukt daarmee het ongrijpbare, de ongebroken wil[1]. Een duister hoofdstuk in onze geschiedenis, door ons veelal aangeduid als de ‘Holocaust’ of de ‘Shoah’. Toch zijn de begrippen ‘roofkunst’ en ‘Holocaust’ niet met uitsluiting van anderen voorbehouden aan het grenzeloze drama dat plaatsgreep in de levens van vele Joodse mensen. Holocaust laat zich immers kennen als volkerenmoord en kunstroof vond onder allerlei omstandigheden plaats, in tijden van oorlog, maar ook buiten oorlogstijd.

Geschiedenis van de roofkunst

Reeds in 212 v. G.J. (voor de Gewone Jaarteling, door sommigen aangeduid als voor Christus of v. Chr.) signaleerde de Griekse historicus Polybios dit fenomeen, toen de Romeinen in 212 v. G.J. Syracuse op Sicilië veroverden, diens kunstwerken roofden en naar Rome verscheepten. Ook tijdens de 18e-eeuwse kloostersluitingen, de Franse Revolutie en gedurende de Koloniale periode vond kunstroof plaats. Nog zo recent als in 2003 werd kunstroof op grote schaal gepleegd in het Nationaal Museum van Irak en Bagdad[2].

Wetgeving over roofkunst

Het Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land 1899 als resultaat van de Tweede Conventie van Den Haag in 1899, inwerkinggetreden op 4 september 1900, stipuleert in artikel 56:

“De eigendommen der gemeenten, die der inrichtingen gewijd aan openbare eerediensten, aan weldadigheid en aan het onderwijs, aan de kunsten en wetenschappen, ook al behooren deze aan den Staat, zullen worden behandeld op gelijken voet als het particuliere eigendom.

Alle inbeslagneming, opzettelijke vernieling of beschadiging van dergelijke inrichtingen, van geschiedkundige monumenten, van werken van kunst of wetenschap is verboden en moet worden vervolgd.”

Zonder daarop inhoudelijk in te gaan, noemen we nog het UNESCO-verdrag van 1970, het Verdrag ter voorkoming van de illegale in-, uit- en doorvoer van cultuurobjecten. Online kunt u nog andere wetgeving vinden.

Woman in Gold

Misschien wel één van de bekendste recentelijk succesvol gerevindiceerde kunstwerken is het portret van Adèle Bloch-Bauer I, gemaakt tussen 1904–1907 door de Oostenrijkse symbolistische schilder Gustav Klimt (1862-1918).

Door Gustav Klimt – 1. The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202. 2. Neue Galerie New York, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153485

Door de inspanningen van de Amerikaanse advocaat Randol Schoenberg – als vertegenwoordiger van Maria Altmann, één van de erfgenamen van de familie Bloch-Bauer –  werd het stuk in 2006 na een slepende rechtszaak van 8 jaar heroverd op de Oostenrijkse staat.[3]

Onze casus

Uit de Verenigde Staten komt de vraag of wij erfgenamenonderzoek kunnen verrichten met betrekking tot een Joodse familie en behulpzaam kunnen zijn bij het indienen van een claim ter zake roofkunst. Het gaat om een kunstobject met een zeer substantiële waarde.

Yes, we can.

Voorgelegd wordt de casus van mevrouw L., een in 1944 in concentratiekamp Bergen-Belsen omgebrachte Joodse vrouw van Nederlandse afkomst.

Zij heeft niet bij testament over haar nalatenschap beschikt; haar erfgenamen zijn in beginsel haar broers en zussen. Zoals altijd bij erfgenamenonderzoek in Joodse zaken, zijn (bijna) alle erfgenamen vrijwel direct vóór of kort na erflaatster overleden of op een onbekend moment.

Eén zus overleed in 1945 (Bergen-Belsen) en beschikte bij testament over haar nalatenschap. Zij was toen erflaatster overleed al weduwe. Een andere zus overleed al in 1943 (Auschwitz[4]). Zij kreeg geen afstammelingen. Ook een broer overleed vóór erflaatster, te weten in 1942, weliswaar met achterlating van afstammelingen. Een andere broer wist naar de Verenigde Staten te ontsnappen en overleed daar in de jaren ’60, in de leeftijd van ruim 80 jaar. Zijn echtgenote overleed in 1944, net als erflaatster, maar kort ná haar. Gekeken zal moeten worden naar het huwelijksvermogensrecht om de vererving nauwkeurig te kunnen bepalen. Tot slot overlijdt een laatste zus in 1936, met achterlating van twee afstammelingen die in respectievelijk 1943 en 1945 overleden, in Sobibor[5] en in Berlijn, beiden nog geen 40 jaar oud. Een veelvoorkomende rechtsfiguur bij dergelijke onderzoeken is de commoriëntenregel, u ongetwijfeld bekend. Door het feitencomplex van onder meer gelijktijdig geacht te zijn overleden personen, geëmigreerde familieleden en latere (buitenlandse) overlijdens waarbij testament en huwelijksvermogensrecht moeten worden onderzocht is er in dit coronatijdperk voldoende zinvols te doen dat afleidt van het opgedoemde gevaar.

[1] De film ‘Woman in Gold’ (2015) is gebaseerd op Schoenbergs kruistocht tot herkrijging van dit fenomenale kunstvoorwerp;
[2] Bedoeld wordt concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen
[3] Bedoeld wordt concentratiekamp Sobibor in Polen
[4] Bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofkunst
[5] Zie ook de gebalde vuist van het monument ‘De Stenen Man’, te zien in voormalig Kamp Amersfoort

De vrouw die geen familie had | ‘De Notarisklerk’ jan/feb 2020

ERFGENAMENONDERZOEK: DE KERN VAN DE ZAAK

De vrouw die geen familie had

Op 12 maart 2016 overlijdt te Purmerend, de in 1924 geboren mevrouw De N. als weduwe van de reeds in 2010 overleden de heer Van der L.

Zij heeft bij (nog handgeschreven) testament de dato 22 oktober 1956 over haar nalatenschap beschikt. In dit testament benoemt zij, voor zover zij na haar echtgenoot en zonder achterlating van afstammelingen mocht komen te overlijden, tot haar enige erfgenaam haar moeder.

Expliciet vermeld in het testament wordt dat onder alle omstandigheden haar vader wordt uitgesloten als erfgenaam.

Oudtestamentische verhandelingen

In diverse gesprekken over onder meer het opmaken van een nieuw testament verklaart erflaatster desgevraagd steeds, ondanks ampele toelichting door de notaris, het nut van een nieuw testament niet in te zien. “Mijn man en mijn moeder zijn al overleden en kinderen heb ik niet. Verder heb ik helemaal geen familie, dus het geld zal wel naar de overheid gaan. Het is goed zo.

Nu haar moeder reeds vele jaren voor erflaatster is overleden en erflaatster geen afstammelingen achterliet, sorteert het testament geen effect en vallen we terug op het versterferfrecht nieuw regime, dat in artikel 4:10 BW stipuleert wie tot de nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde worden geroepen. We gaan hierbij uit van een onmiddellijke werking zonder afwijkende te eerbiedigen bepalingen(vgl. art. 68a Ow jo. art. 4:46 BW). Erfgenamen in de eerste en tweede parentele vinden we niet, ook niet bij plaatsvervulling.

Familia ante omnia (familie voor alles)

In het algemeen geldt: hoe verder terug, hoe talrijker de vruchten. We gaan terug naar respectievelijk 1851 en 1853, naar de Amsterdamse grootouders beider zijden. Daarbij moeten we putten uit het bevolkingsregister van vóór de invoering van de gezinskaart. Het bestuderen van een ouderwets met keurige pen opgetekende administratie valt ons ten deel.

Aan vaderskant treffen we het relatief bescheiden aantal van zeven afstammelingen aan, zeven ooms en tantes van erflaatster, allen vooroverleden, waarvan er niet minder dan vijf kinderloos zijn overleden. Dat erflaatster naar eigen zeggen “geen familie had” lijkt nu, zo op het eerste oog, wel te volgen. Nu er aan vaderszijde afstammelingen in beeld zijn die bij plaatsvervulling erven, hoe gering in aantal ook, blijven we in de derde parentele. Het opklimmende karakter van artikel 4:10 BW brengt immers met zich mee dat erfgenamen in een lagere parentele mogelijke erfgenamen in een hogere uitsluiten, zelfs indien aan moederszijde in die parentele geen erfgenamen worden aangetroffen.

Dat was wel anders onder het erfrecht oud regime, waar kloving gold bij het voorbijgaan aan de ouders, ten gevolge waarvan vaders- en moederskant ieder een afzonderlijk erfrechtelijk leven gingen leiden (vgl. art. 4:897 OBW). Zo konden aan moederskant erfgenamen in de derde (vgl. artt. 4:900 en 4:901 OBW) en aan vaderskant in de vierde parentele (vgl. artt. 4:901 en 4:905 OBW) worden vastgesteld. Met de komst van artikel 4:11 lid 1 BW is kloving (gelukkig) uit ons erfrecht verdwenen.

Daar plukt u de vruchten van

Kennelijk was er geen (goed) contact met de familie aan moederskant, want die was aanmerkelijk vruchtbaarder met niet minder dan dertien kinderen. Deze dertien Geschwister kregen tezamen maar liefst drieënveertig afstammelingen hetgeen resulteert in minimaal negenenzeventig erfgenamen aan moederszijde alleen.

Ik noem bewust “minimaal”, omdat het onderzoek ons onder meer voert naar de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Indonesië. Het in kaart brengen van deze erfgenamen is geen sinecure. Wat ook een rol speelt in deze nalatenschap is het later overlijden van een aantal erfgenamen in het buitenland. Het erfdeel uit de nalatenschap van erflaatster valt daardoor in dier boedel, waarop in beginsel het erfrecht van het betreffende land van toepassing is.

Exotische boedels

Dit kan leiden tot een vererving naar het (versterf)erfrecht van het betreffende buitenland, waarop mogelijk volledig andere spelregels van toepassing zijn. In Indonesië bijvoorbeeld, kent men drie soorten erfrecht; het civiele erfrecht, dat voor het grootste deel overeenstemt met het erfrecht zoals dat in Nederland gold vóór 1 januari 2003, het inheems gewoonterecht en het Islamitisch erfrecht, toepasselijk al naar gelang de aard en omstandigheden van de overledene.

In de eerste plaats zal moeten worden gecontroleerd of er een testament is; in landen waarin een testament rechtsgeldig onderhands kan worden opgemaakt kan dit een heel nieuw probleem te berde brengen.

Kan worden vastgesteld dat het versterferfrecht van toepassing is, dan dient zich de vraag aan of met (aan) zekerheid (grenzende waarschijnlijkheid) kan worden aangetoond hoeveel afstammelingen iemand heeft gekregen; in landen zonder centraal bevolkingsregister zoals de Verenigde Staten, is dit een uitdaging. Afschriften van en uittreksels uit akten van de Burgerlijke Stand kan men alleen dan opvragen wanneer de aanvraag betrekking heeft op (een) specifiek(e) perso(o)n(en) (dit neigt naar ons artikel 1:23b lid 3 BW). Een bijkomend probleem kan zijn dat verschillende rechtsstelsels een bepaalde graad van verwantschap verplicht stellen voor het kunnen opvragen van akten van de Burgerlijke Stand. Met ander woorden, de notaris is niet altijd toereikend bevoegd.

Kwalificerende kwantiteiten

In de nalatenschap van erflaatster moesten reeds meer dan 300 bloedverwanten(!) – althans personen die tot erflaatster in een familierechtelijke verhouding staan of stonden – in kaart worden gebracht om tot een tussenconclusie te kunnen komen.

Verder heb ik helemaal geen familie.” Een uitdrukking van eenzaamheid? Hoe laat familie zich definiëren? Het antwoord lijkt zich in het hart van de zich deze vraag stellende persoon te bevinden. Bloedverwanten had erflaatster in overvloed, maar of ze familie had blijft een vraag waarop we het antwoord niet meer kunnen kennen. Het onderzoek spoedt zich ten einde, de afronding van de nalatenschap nabij.

Live-interview bij Jinek (RTL4)

Live bij Eva Jinek inzake ‘De Erfgenaam’ op 24 februari 2020

Klaas Zondervan praat samen met Eva Jinek en Ruben Nicolai over de casus in het ophanden zijnde televisieprogramma ‘De Erfgenaam’ en zijn rol daarin als erfrechtelijk genealoog en expert van het programma, dat binnenkort op RTL4 zal worden uitgezonden.

Hashtags: #DeErfgenaam #Jinek #Nicolai #Zondervan

Uitzending gemist?

U kunt – mits u een gratis RTL-account heeft of aanmaakt – de aflevering nog bekijken via:

https://www.rtl.nl/video/3fd71828-716c-42fe-96fc-edef1181e31f/

Aankondiging ‘De Erfgenaam’ bij Jinek (RTL4)

‘De Erfgenaam’ Live bij Jinek vanavond om 22.20 uur

Ruben Nicolai Klaas Zondervan De Erfgenaam

Ruben Nicolai en Klaas Zondervan kondigen de de komst van het nieuwe RTL4-programma ‘De Erfgenaam’ aan, Live bij Jinek om 22.20 uur op 24 februari 2020.

In ‘De Erfgenaam’ gaan Ruben en Klaas op zoek naar erfgenamen van nooit uitgekeerde nalatenschappen in binnen- en buitenland. Tijdens deze onderzoeken ontrafelen zich interessante familieverhalen en komen ze in bijzondere situaties terecht.

Komt het geld uiteindelijk op zijn bestemming? Voor het antwoord op deze vraag kijkt u naar ‘De Erfgenaam’; vanaf de vanavond bij Jinek bekend te maken datum op RTL4.

Hashtags: #DeErfgenaam #Jinek #Nicolai #Zondervan

‘De Erfgenaam’ (RTL4)

Expert van het TV-programma ‘De Erfgenaam’ (RTL4)

“In  het nieuwe RTL 4 programma De Erfgenaam gaat Ruben Nicolai op zoek naar rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen. Tijdens zijn zoektocht naar de rechtmatige erfgenaam komen vaak bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht.”

Het kan zomaar het geval zijn; zonder dat je het weet, heb je recht op een aanzienlijke erfenis. Wat helaas ook kan, is dat je hier nooit iets van zult weten en dat het geld in de schatkist van de Overheid verdwijnt. Want dat is wat er uiteindelijk gebeurt als een erfenis ongeclaimd blijft. In de Erfgenaam gaat Ruben Nicolai samen met deskundige Klaas Zondervan de uitdaging aan om moeilijk te vinden erfgenamen in binnen- en buitenland op te sporen, in de hoop hen het geld waar zij recht op hebben te kunnen overhandigen. Voordat de erfenis definitief in de schatkist van de overheid verdwijnt.

Hashtags: #DeErfgenaam #Nicolai #Zondervan

Bron: https://www.rtl.nl/gemist/de-erfgenaam/nieuws/19ab0af7-c61f-4c5f-ad87-33e688f3fb03-ruben-probeert-erfgenamen-op-te-sporen/

Column nieuwsbrief KTV Kennisnet feb 2020

Relatieve competentie: over Babel gesproken

Nederlandse emigranten in de jaren ’50

Nederlandse diaspora

In de jaren veertig was Canada een aantrekkelijk emigratieland voor Nederlandse boerenfamilies, nadat zij hun boerderijen en al wat hen overigens lief was door oorlogshandelingen waren verloren. Later – in de jaren vijftig – nam de werkgelegenheid in Canadese steden toe, waardoor ook Nederlanders uit andere beroepsgroepen werden aangetrokken. Aangezien de naoorlogse periode in Nederland werd gekenmerkt door economische soberheid – de belangrijkste oorzaak van de toenemende emigratie – werden vergelijkbare ontwikkelingen waargenomen in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Nochtans ook vóór de Eerste en Tweede Wereldoorlog waren er – ten gevolge van de kolonisatie – Nederlanders te vinden in het Caribisch gebied, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Goed beschouwd is de Nederlandse diaspora te vinden in alle uithoeken van de aarde, zowel op exotische locaties als dichter bij huis. Een dergelijke wereldwijde verspreiding van mensen met Nederlandse roots zorgt voor een grote uitdaging voor degenen die erfrechtelijke genealogie beoefenen, vooral vanuit een linguïstisch perspectief.

Juridische vertalingen

Anno 2020 is privacy zowel een groot goed als een zware last; dit manifesteert zich optima forma wanneer onderzoekers een gerechtvaardigd belang moeten aantonen ter verkrijging van informatie – helder, schriftelijk en in de juiste taal.

De eerste in een lange reeks documenten die moet worden opgesteld is de volmacht. Bij het verrichten van internationaal onderzoek is het van cruciaal belang dat de volmacht wordt vertaald naar de taal van het land waarin het onderzoek dient te worden verricht. Voor de meest voorkomende talen worden sjablonen gebruikt: Engels, Frans, Duits en Spaans; het wordt echter ingewikkelder wanneer de doeltaal bijvoorbeeld Servisch of Indonesisch is. Voor dergelijke talen is vrijwel nooit een sjabloon voorhanden; de sterk juridisch getinte inhoud vereist de professionele menselijke blik en bovendien kan het alfabet van de betreffende taal verschillen van het onze. De beoogde efficiëntie van een nauwgezet onderzoek is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de vertaling. Niet alleen dient de terminologie aan te sluiten bij de lokale opvattingen, ook de intrinsieke boodschap dient op een voor de ontvanger begrijpelijke wijze te worden overgebracht.

Een andere categorie documenten die vaak vertaald moet worden is die van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. In Nederland worden akten echter eerder náár het Nederlands vertaald dan vice versa. Wij hebben de luxe internationale uittreksels te kunnen opvragen uit akten van de Burgerlijke Stand en het bevolkingsregister; voorvertaald naar vier talen en klaar om in het buitenland gebruikt te worden.

Casuïstiek

In gedachten schiet een casus die zich vorig jaar aandiende. Het betrof een in het voormalig Nederlands-Indië geboren, in Nederland overleden erflaatster [in het erfrecht noemen we de overledene de erflater of erflaatster] die zonder achterlating van echtgenoot en kinderen overleed. Haar erfgenamen op grond van het Nederlandse versterferfrecht [het versterferfrecht is het erfrecht dat door de wet wordt geregeld indien er geen testament is] waren haar broer en haar zus. De bevolkingsadministratie uit het Nederlands-Indisch tijdperk [vóór de onafhankelijkheid in 1949] is daar achtergebleven. Erfgenamenonderzoeken die naar Indonesië leiden vormen reeds om die reden een grote uitdaging.

In deze nalatenschap beschikten we over laatstbekende adressen in Malang en Bandung, hetgeen de kans van slagen aanmerkelijk vergrootte. Van de notaris ontvingen wij een volmacht die beëdigd moest worden vertaald naar het Indonesisch, moest worden gelegaliseerd door de rechtbank en het ministerie van Buitenlandse Zaken en tot slot bekrachtigd door de Indonesische ambassade. Het merendeel van deze handelingen is nodig omdat Indonesië niet is aangesloten bij het apostilleverdrag van 1961.

Na ampel onderzoek lukt het ons om de erfgenamen te vinden; dat is echter waar de grootste uitdaging begint. Het verzamelen van akten en andere documenten in Indonesië is geen sinecure. Onze Indonesische collega fungeert als tolk en zorgt ervoor dat waar mogelijk akten en kopieën van legitimatiebewijzen worden aangeleverd. De hiaten in de documentatie worden opgevuld met alternatieve vormen van legitimatie en beëdigde getuigenverklaringen. U begrijpt natuurlijk al dat al deze documenten, voor zover ze niet voorzagen in een Engelse vertaling, beëdigd naar het Nederlands moesten worden vertaald. Per slot van rekening kan de notaris alleen dan een verklaring van erfrecht opmaken indien hij zich van de juistheid van de onderliggende stukken en verklaringen heeft kunnen overtuigen. Zo moeten de erfgenamen zich ondubbelzinnig uitspreken over de (wijze van) aanvaarding of verwerping van de nalatenschap. De verklaring van erfrecht is nodig om de nalatenschap te kunnen afwikkelen en toe te werken naar een verdeling door de gezamenlijke erfgenamen.

Erfrechtelijke genealogie

Het internationale karakter van erfrechtelijke genealogie brengt met zich mee dat onderzoekers dagelijks in een vreemde taal moeten communiceren. Veel correspondentie moet beëdigd worden vertaald; slechts in enkele gevallen kan worden volstaan met een eenvoudige vertaling. Het behoeft dan ook geen groot betoog dat erfrechtelijk genealogen voor zowel de reguliere als de ‘exotische’ talen sterk afhankelijk zijn van beëdigd vertalers, die essentiële diensten leveren, onlosmakelijk verbonden met onze competentie om onderzoek te verrichten.

Klaas Zondervan, Erfgenamenonderzoek.nl

Klaas Zondervan is erfrechtelijk genealoog, juridisch adviseur en algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA). Hij is eigenaar van Zondervan Rechtskundig Advies, aan welk bureau een recherchevergunning is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klaas is momenteel ook als expert verbonden aan het nog uit te zenden televisieprogramma ‘De Erfgenaam’. Tijdens zijn werkzaamheden als genealoog komt hij in veelvuldig in aanraking internationale instanties en de daarmee gepaarde vreemde talen en vertaalwerk. Voor KTV schreef Klaas Zondervan deze column over het belang van een goede vertaling binnen zijn werkveld.

Brontekst: https://www.ktv-kennisnet.nl/nl/collegas-aan-het-woord/6

To be or not to be | ‘De Notarisklerk’ nov/dec 2019

Erfgenamenonderzoek – de Kern van de zaak

(Als gepubliceerd in De Notarisklerk van november-december 2019)

To be or not to be

To be or not to be, that is the question.”, zo spreekt de Deense prins Hamlet in William Shakespeares befaamde gelijknamige toneelstuk, terwijl hij contempleert over de kwellingen des levens en de obscuriteit van de eeuwige jachtvelden.

Shakespeare raakt hiermee de kern van het erfrecht. Immers, de in artikel 4:9 BW gecodificeerde bestaanseis ab intestato luidt:

Ten einde als erfgenaam bij versterf te kunnen optreden, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.

Voor het testamentaire erfrecht kijken we naar artikel 4:56 lid 1 BW. Hier heeft te gelden:

Om aan een making een recht te kunnen ontlenen, moet men bestaan op het ogenblik dat de nalatenschap openvalt.

Existentiële uitingen

Maar wanneer bestaat men?

Cogito, ergo sum” [ik denk, dus ik ben], zo redeneert filosoof René Descartes in diens werk Principia Philosophiae, daterend van 1644.

Augustinus schrijft “Si fallor, sum” [als ik mij vergis, ben ik] en binnen de vrijmetselarij kent men het adagium ‘Ken uzelve’. Allemaal uitingen van geestelijk bestaan, maar erfrechtelijk gezien bieden zij geen soelaas; ons erfrecht richt zich op het corpus, het lichaam van ons zijn.

Bestaan wordt in beginsel juridisch gedefinieerd als het (lichamelijk) ‘in leven zijn na geboorte’. De enige uitzondering hierop vindt zijn oorsprong in de nasciturus-regel, in ons rechtsstelsel vervat in artikel 1:2 BW:

Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert.

Indien de volgorde waarin de een ophoudt te bestaan en de ander het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld niet kan worden bepaald geldt volgens de commoriënten-regel dat zij geacht moeten worden gelijktijdig te zijn overleden (zie artikel 4:2 BW).

Can’t prove a negative

Het niet-bestaan van iets kan niet worden bewezen, aldus de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Raimund Popper (1902-1994). Hierdoor rijst de vraag: wat te doen als kan worden vastgesteld dat iemand is geboren, doch niet dat hij op het moment van het openvallen van een nalatenschap reeds is overleden? Of later is overleden?

Afdeling 1.18.2 BW handelt over personen wier bestaan onzeker is. In een dergelijk geval kan men de rechtbank verzoeken tot oplegging van de last van oproeping van de vermiste om vast te stellen dat deze in leven is. Mocht daarvan niet blijken dan geldt het rechtsvermoeden van overlijden. Noodzakelijk is wel dat alsdan minimaal vijf jaren zijn verstreken na vertrek of laatste waarneming bij leven.

Een duistere toekomst

Houdt een duister verleden ook altijd een duistere toekomst in?

Zo dient zich aan van een Nederlandse notaris, de zaak van de heer J. (1919) die laatst werd gezien in 1946 en nadien naar verluidt naar Duitsland zou zijn vertrokken. De heer J. was gedurende de Tweede Wereldoorlog lid van de Waffen SS, een paramilitaire organisatie die later een volwaardig deel werd van de Wehrmacht. Ook de lijfwacht van Hitler behoorde bijvoorbeeld tot de Waffen SS.

Onze hoofdpersoon was op grond van artikel 7 lid 3 van de wet 92 de Nederlandse nationaliteit ontnomen, zodat hij per datum uitspraak vogelvrij was verklaard. 

Essentieel is dat wordt vastgesteld wat er van hem geworden is, nu zijn afwezigheid de afgifte van een verklaring van erfrecht in de weg staat en bovendien de verdeling van een gemeenschap waaraan niet alle deelgenoten hebben deelgenomen ex artikel 3:195 lid 1 BW nietig is.

De metaforische naald in de hooiberg

Dat een duister verleden welzeker een duistere toekomst kan inhouden blijkt wel uit het gegeven dat veel na de oorlog naar Duitsland afgereisde oorlogsmisdadigers in dienst traden van de Stasi, het Ministerium für Staatssicherheit van de Deutsche Demokratische Republik (DDR).

Aldus richtten wij ons onder meer tot het Stasi-Unterlagenbehörde in Berlijn om uit te zoeken of zijn naam voorkomt op de lijst van medewerkers. Het antwoord luidt negatief. Specifieke archieven met betrekking tot de Wehrmacht gaven ook geen nadere informatie.

Voorts leverde onderzoek in de archieven van de Deutsche Dienststelle (WASt) enerzijds en een opsporingsverzoek bij International Tracing Service in Bad Arolsen en het Rode Kruis anderzijds evenmin het gewenste resultaat op.

Tot slot kwam zijn naam niet voor in het Militärarchiv van Das Bundesarchiv en leidde onderzoek in Ludwigsberg, waar documenten aangaande oorlogsmisdadigers worden bewaard, ook tot niets.

We schreven verschillende mensen met dezelfde achternaam in Duitsland aan, in de hoop wellicht een afstammeling op het spoor te komen, maar ontvingen nimmer een antwoord. Und jetzt? Slechts het doen doodverklaren, dat wil zeggen de toepassing van het rechtsvermoeden van overlijden rest ons. Natuurlijk liefst vóór de overlijdensdatum van erflater en zonder achterlating van afstammelingen.

Daartoe dient door een Duitse advocaat primair een beroep te worden gedaan doen op § 2 Verschollenheitsgesetz.

Voor wat betreft het niet bestaan van afstammelingen merken we op dat het huidige § 352 d FamFG (vroeger § 2358 BGB) uitkomst kan bieden. Op de voet van dat artikel wordt namelijk de zoektocht naar onbekende erfgenamen vastgelegd; in ons geval de vermoedelijk non-existente afstammelingen van onze alsdan doodverklaarde hoofdpersoon.

Deze procedure is nu aanhangig gemaakt.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

LUMINIS

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Boedelafwikkeling

Executeursbenoemingen

Rechtbankbenoemingen tot vereffenaar

Partijadvisering bij erfrechtelijke conflicten

LinkedIn

NEEM CONTACT OP

Postbus 506

2400 AM Alphen aan den Rijn

KANTOORTIJDEN
Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag kosteloos en vrijblijvend kennis met u.

Maandag - Vrijdag: 09:00 tot 17:00

K.v.K. 60651148

BTW-nummer NL853999910B01

© Copyright 2020. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Klachtenregeling | Privacyverklaring | Disclaimer | Wij bieden onze diensten aan in

onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, waarbij we in het bijzonder Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda, Den Haag en Amsterdam noemen.